OPŠTI USLOVI PUTOVANJA

2019-03-23 0 comments

Na osnovu člana 56. Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 36/2009 i 88/2010) direktor TA “NNK INTERNACIONAL.“ iz Beograda, dana 25.02.2019.god. utvrduje sledeće:

OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

1. PREDUGOVORNO OBAVEŠTAVANJE:

Potpisivanjem standardnog ugovora-potvrde-prijave o putovanju (dalje: Ugovor) svojim potpisom u ime svih putnika iz Ugovora (dalje: Putnik) potvrđuje da su mu uručeni ovi Opšti uslovi putovanja (dalje: Opšti uslovi), unapred pripremljen i objavljen program putovanja ( dalje: Program), da je kao i svi putnici iz ugovora se istima upoznati da ih u celosti prihvata, kao i da je upoznat sa fakultativnim mogućnostima putnog osiguranja. Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni deo Ugovora izmedu Putnika i TA “NNK INTERNACIONAL” kao organizatora putovanja (dalje: Organizator) i obavezujuće su

za obe ugovorne strane, osim odredbi definisanih posebnim pisanim ugovorom ili Programom.

Pre zaključivanja Ugovora Organizator može u svako doba izmeniti opis svojih usluga u Programu. Putnik i Organizator saglasno konstatuju da je pre zakljucenja Ugovora Putnik o svim eventualnim promenama podataka iz Programa u primerenom roku obavešten pre zakljucenja Ugovora.

U slučaju postojanja razlike izmedu prijave Putnika i izmenjenog predloga Organizatora, novi Program se smatra novim predlogom i obavezuje Organizatora narednih 48 casova. Ukoliko Putnik ne obavesti Organizatora u navedenom roku da ne prihvata novoučinjeni Program - ponudu, Ugovor se smatra raskinutim.

2. PRIJAVE, UPLATE I UGOVOR: Prijavu Putnik dostavlja pismenim putem ili na trajnom nosaču zapisa ili putem e-maila ili faksa. Putnik se za putovanje može prijaviti u sedištu, ograncima, odnosno izdvojenim posebnim prostorima Organizatora NNK Internacional, kao i u turističkim agencijama koje imaju sa Organizatorom zakljcen Ugovor o posredovanju (dalje: Posrednik). Kada Posrednik u Programu Organizatora i Ugovoru sa Putnikom ne naznači svoje svojstvo Posrednika, Organizator ne odgovara za izvršenje Programa prema Putniku, vec je to obaveza Posrednika. Prijava Putnika postaje punovažna kada je potvrdena zaključenjem Ugovora na način na koji je Prijava ucinjena i uplatom akontacije u visini od 30% od cene aranžmana. Ostatak ugovorene cene, ako drugacije nije ugovoreno, plaća se 10 dana pre početka putovanja. Ukoliko Putnik, u roku ne izvrši uplatu u celosti, smatra se da je putovanje otkazao u skladu sa tačkom 12. Opštih uslova. Svaka uplata akontacije vodi se kao uplata za sve putnike, a ne samo za jednog odredenog putnika iz Ugovora.

Zaključenjem Ugovora, Program (prethodno objavljen ili naknadno izmenjen) postaje njegov sastavni deo i ne može se menjati, osim ako ugovorne strane izričito ugovore drugačije ili ako promene nastanu usled više sile. Ukoliko dođe do otkaza ili izmena Ugovora, otkazne odredbe i izmene važe za sve navedene putnike u Ugovoru.

Za blagovremenost uplate merodavan je datum uplate na račun Organizatora ili Posrednika. U slučaju neblagovremene uplate u celosti, avansnog plaćanja ili plaćanja preostalog dela uplate aranžmana, Organizator putovanja može odustati od Ugovora i tražiti nadoknadu u skladu sa tackom 12. ovih Opštih uslova.

3. OBAVEZA I PRAVA ORGANIZATORA:

- Da sa putnikom zaključi ugovor o putovanju i putniku stavi na raspolaganje  pisani program putovanja i opšte uslove putovanja i da ga informiše o ponudi mogućih vidova putnog osiguranja.

- Isplati srazmernu realnu razliku izmedu ugovorene cene i cene putovanja snižene srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju Ugovora (dalje: Sniženje cene) povodom blagovremene i osnovane pisane reklamacije - prigovora Putnika u skladu sa zakonom i ovim Opštim uslovima, osim ako su propusti u izvršenju Ugovora nastali: krivicom Putnika ili se pripisuju trećem licu koje nije bilo ugovoreni neposredni pružalac usluga u realizaciji Programa, delovanjem više sile ili nepredviđenih događaja na koje Organizator nema uticaja i čije su posledice neizbežne uprkos primeni dužne pažnje ili nekim drugim događajima

koje Organizator nije mogao predvideti i prevladati, - Saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti da se stara o pravima i interesima Putnika, - Pre polaska na put dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije partnera a ako toga nema naziv, adresu i broj telefona Organizatora za nužnu pomoc Putniku;

- Ne odgovara za usluge pružene Putniku od strane drugih lica van Programa, - Sve usmene i bilo koje druge vrste informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u Programu, Ugovoru ili Posebnom ugovoru i ovim Opštim

uslovima, ne obavezuju Organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora ili reklamacije putnika.

4. OBAVEZA I PRAVA PUTNIKA:

- Da se detaljno upozna, kao i sva lica iz Ugovora, sa Programom i Opštim uslovima, da istakne posebne zahteve koji nisu obuhvaćeni objavljenim  Programom,

- Da sam obezbedi fakultativne polise putnog osiguranja, jer iste ne obezbeđuje i za njih ne odgovara Organizator,

- Da plati ugovorenu cenu pod uslovima, rokovima i na način predviden Ugovorom,

- Da Organizatoru blagovremeno dostavi tačne i kompletne podatke i dokumenta potrebna za organizovanje putovanja i garantuje da on, njegove isprave, prtljag iI dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi) , - Da nadoknadi štetu koju pričini neposrednim pružaocima usluga ili trećim licima kršenjem zakonskih i drugih propisa i ovih Opštih uslova, - Da blagovremeno odredi drugo lice da umesto njega putuje, Organizatoru naknadi stvarne troškove prouzrokovane zamenom i da solidarno odgovara za neplaćeni deo ugovorene cene,

- Da bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopšti po pravilu u pisanoj formi Organizatoru ili licima navedenim u putnoj dokumentaciji,

- Da se pre zaključenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnih poslova R. Srbije (www.msp.gov.rs) i na druge načine o zemljama tzv. visokog ili  umerenog rizika;

- Da se najkasnije 24 sata ali ne ranije od 48 sati informiše kod ovlašcenih predstavnika Organizatora o tačnom vremenu polaska i povratka sa putovanja.

5. CENE I SADRŽAJ USLUGA: Cene su iskazane u stranoj valuti a obračun uplata vrši se u dinarima prema prodajnom kursu poslovne banke  Organizatora na dan uplate, odnosno po kursu navedenom u Programu ili ako drugačije nije ugovoreno. Cene su formirane na osnovu poslovne politike.Organizatora i ne mogu biti predmet prigovora Putnika. Usluge izvršene u inostranstvu (koje nisu unapred ugovorene i plaćene) Putnik plaća na licu mesta neposrednom izvršiocu usluge.

Cena iz Ugovora uključuje, unapred pripremljenu i objavljenu kombinaciju najmanje dve ili više sledećih usluga prosečnog kvaliteta uobičajenog za datu destinaciju i objekte i to: smeštaja, ishrane, prevoza, pripreme i organizacije putovanja, za koje je ugovorena jedinstvena cena koju putnik plaća (dalje: Standardne usluge).

Cena aranžmana ne uključuje, ako nešto drugo nije posebno ugovoreno (dalje: Poseban ugovor), troškove: aerodromskih i lučkih taksi, lokalnog turističkog vodiča, predstavnika organizatora, turističkog animatora, fakultativnih programa, korišcenja ležaljki i suncobrana, pribavljanja viza, ulaznica u objekte i na manifestacije, osiguranja putnika i prtljaga, usluga room service, korišcenja sobnog bara, klima uređaja, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, rezervaciju posebnog sedišta u prevoznom sredstvu, troškove smeštaja u jednokrevetnoj sobi, sobe sa posebnim karakteristikama (pogled, sprat, veličina, balkon itd), dodatni obroci i dr. (dalje: Posebne usluge). Posrednik nije ovlašcen da u ime Organizatora ugovara posebne usluge koje nisu predvidene Programom. Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za decu kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u Programu određeni su od neposrednih pružalaca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za decu do dve godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dete navršava dve godine u odnosu na dan početka putovanja a ne datum zaključenja ugovora). U slučaju pogrešno navedene starosti putnika Organizator ima pravo da naplati razliku do korektne cene putovanja uz doplatu iznosa od 3.000,00 din za manipulativne troškove.

U cenu nisu uključeni i Organizator ne može biti odgovoran Putniku za fakultativne i naknadno izvršene usluge, koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno, neposredni pružalac usluga, a nisu bile predvidene Programom ili Posebnim ugovorom, kao i za ucešce Putnika na sportskim i drugim slobodnim aktivnostima. 6. PROMENA CENE I PRAVO PUTNIKA NA OTKAZ: Organizator može zahtevati povećanje ugovorene cene najkasnije 8 dana pre početka putovanja ako je nakon zaključenja Ugovora došlo do promene u kursu razmene valute ili do promene u tarifama prevoznika i u drugim zakonom predviđenim slučajevima.

Za povećanje ugovorene cene do 10 % nije potrebna saglasnost putnika i nije osnov za raskid Ugovora.

Ako povećanje ukupno ugovorene cene prelazi 10%, Putnik ima pravo da: zahteva zamenu za sličan Program bez doplate iz ponude Organizatora ili može putem pisanog otkaza raskinuti Ugovor bez obaveze naknade štete Organizatoru, ako najkasnije u roku od 48h od dostavljanja pisanog obaveštenja o povecanju cene, obavesti Organizatora. Ako u naznacenom roku, putnik pisanim putem ne obavesti organzatora da odustaje od ugovora, smatra se da je saglasan sa novom cenom, a što može biti i kroz izvršenu uplatu. Naknadna sniženja cena Programa ne mogu se odnositi na već zaključene Ugovore i ne mogu biti osnov bilo kakvog prigovora putnika prema Organizatoru.

7. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA: Sve usluge navedene u Programu podrazumevaju standardne usluge prosecnog kvaliteta, uobicajene i specificne za odredene destinacije, mesta i objekte. U slucaju da putnik želi neke usluge van Programa, o tome mora zakljuciti Poseban ugovor. Organizator ne odgovara za opise usluga u katalozima – publikacijama ili na web-sajtovima Posrednika i neposrednih pružalaca usluga (npr. hotela, prevoznika i dr. lica), osim ako Putnika nije izricito uputio na iste. Organizator odgovara samo za opise usluga sadržanih u svojim Programima, odnosno na svom web sajtu, s tim da ocigledne štamparske i racunske greške daju pravo Organizatoru na osporavanje Ugovora.

Smeštajni objekti i smeštajne jedinice, prevozna sredstva i dr. usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vreme objavljivanja Programa, razliciti su i nisu uporedivi po destinacijama, pa ni u okviru iste destinacije. Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene aranžmana, izabrane destinacije i kategorizacije odredene po lokalnim-nacionalnim propisima i van nadzora i uticaja su Organizatora. Datum pocetka i završetka putovanja utvrden Programom ne podrazumeva celodnevni boravak putnika u smeštajnom objektu, odnosno destinaciji. Vreme polaska ili dolaska putnika i ulaska ili izlaska putnika iz smeštajnog objekta uslovljen je procedurama na granicnim prelazima, stanju na putevima, dozvolama nadležnih vlasti, tehnickim i vremenskim uslovima ili višom silom koje mogu da uticu na vreme polaska aviona i drugog prevoznog sredsta na koje organizator ne može uticati, te zbog toga za takve slucajeve Organizator ne snosi odgovornost. Prvi i poslednji dan iz Programa su predvidjeni za putovanje i ne podrazumevaju boravak u hotelu ili mestu opredeljenja - vec samo oznacavaju kalendarski dan pocetka i završetka putovanja, tako da Organizator ne snosi odgovornost zbog vecernjeg, nocnog ili ranog jutarnjeg leta, ulaska u sobu u kasnim vecernjim casovima, napuštanja hotela u ranim jutarnjim casovima i slicno. Za avio aranžmane ugovoreno vreme pocetka putovanja je sastanak putnika na aerodromu koji je najmanje 2 casa ranije u odnosu na prvo objavljeno vreme poletanja od strane avio-kompanije. U slucaju pomeranja navedenog vremena poletanja aviona Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, vec se primenjuju

nacionalni i medunarodni propisi iz oblasti avio-saobracaja. Po pravilu odlazak – dolazak, poletanje - sletanje aviona kod carter letova je u kasnim vecernjim ili ranim jutarnjim casovima i ako je npr. O bezbeden ugovoreni pocetni ili završni obrok u vidu tzv. “hladnog obroka” van ili u smeštajnom objektu, smatra se da je Ugovor u celosti izvršen.

Usluge turistickog vodica, pratioca, lokalnog vodica, animatora ili lokalnog predstavnika ne podrazumeva njihovo celodnevno i kontinuirano prisustvo, vec samo kontakt i neophodnu-nužnu pomoc Putniku po unapred utvrdenim terminima periodicnog dežurstva objavljenih na oglasnoj tabli ili na drugi prikladan nacin. Instrukcije i uputstva ovlašcenog predstavnika Organizatora (posebno u vezi sa vremenom polazaka, prevozom, smeštajem, zakonskihm i drugih propisa i dr.) obavezuju putnika a nepridržavanje pomenutih instrukcija predstavlja povredu Ugovora i sve eventualne posledice i štetu u takvom slucaju snosi

Putnik u celosti.

Promena ili odstupanja pojedinih usluga koje nisu prouzrokovane voljom Organizatora su dozvoljene ukoliko se ne odražavaju negativno na celokupni koncept ugovorenog putovanja. Ukoliko iz navedenih razloga, let ili prevoz treba da bude premešten na drugi aerodrom ili mesto, Organizator snosi sve troškove alternativnog prevoza najmanje u visini vozne karte 2. klase prevoza. Kad trece lice stupa na mesto lica koje je rezervisalo odredenu turisticku uslugu, Organizator ima pravo na naknadu za nastale potrebne troškove promene. Putnik i lice koje stupa na njegovo mesto solidarno odgovaraju za placanje ugovorene cene i troškove zamene putnika. Organizator nece prihvatiti zamenu putnika ako promena nije blagovremena, ako postoje posebni zahtevi u odnosu na putovanje ili nije u skladu sa zakonskom ili drugim pravnom regulativom.

 

 

 

 

8. SMEŠTAJ, ISHRANA I PREVOZ:

8.1. Smeštaj: Ako drugacije nije posebno ugovoreno:

- Putnik ce biti smešten u bilo koju službeno registrovanu smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u Programu, bez obzira na osobenosti putnika, lokaciju i položaj objekta, spratnost, blizinu buke, parkinga i dr. katakteristike,

- Smeštaj Putnika u objekat je najranije posle 16,00 h na dan pocetka korišcenja usluge, a napuštanje objekta najkasnije do 09,00 h na dan završetka korišcenja usluge. Putnik nema pravo na refundaciju zbog samovoljnog, odnosno svojom krivicom izazvanog povremenog ili prevremenog napuštanja

smeštajnog objekta, ni na cenu hotelske usluge, ni na cenu prevoza, - Trokrevetne i cetvorokrevetne smeštajne jedinice (sobe, studiji, apartmani i sl.) u skladu sa kategorizacijom i propisima domicilne zemlje su po pravilu na  bazi standardne dvokrevetne sobe sa jednim, odnosno dva pomocna ležaja, koji su po pravilu drvene ili metalne konstrukcije na rasklapanje i koji mogu bitno pogoršati kvalitet smeštaja, - Funkcionisanje klima uredaja u smeštajnim objektima razlicit je po destinacijama i objektima i ne podrazumeva neprekidan rad iste 24 casa, - Organizator ne odgovara Putniku za štetu nastalu zbog njegovog nepoštovanja zakonskih propisa, propisanih pravila i obicaja utvrdenih od strane prevoznika, hotelijera i drugih neposrednih pružalaca usluga.

- Ukoliko su dve ili više osoba rezervisale zajedno dvokrevetnu ili višekrevetnu sobu ili brodsku kabinu i sl. a nema trece osobe koja zamenjuje jednu od njih, Organizator ima pravo naplate pune cenu smeštajne jedinice.

- Nakon otpocinjanja turistickog putovanja, a zbog iznenadnih i opravdanih razloga, ugovoreni smeštaj može se bez saglasnosti Putnika zameniti smeštajem u objektu iste ili više kategorije u ugovorenom mestu smeštaja na teret Organizatora, a smeštaj u objekte niže kategorije može se izvršiti uz saglasnost Putnika i povracaja razlike u ceni srazmerno smanjenoj kategoriji smeštajnog objekta.

- Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u smeštajnom objektu a narocito na: deponovanja i cuvanja novca, dragocenosti I vrednih stvari, unos hrane i pica u sobe, poštovanje reda, smeštaja i napuštanja sobe u odredeno vreme, broj osoba u sobi i dr. jer Organizator ne odgovara  za štete nastale po tom osnovu.

8.2. Ishrana: Ako drugacije nije posebno ugovoreno:

- Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene aranžmana, kategorije objekta, destinacije i lokalnih obicaja bez obzira da li je usluživanje po principu samoposluživanje ili posluživanja (menija).

- Usluga ALL INCLUSIVE ili ALL INC. LIGHT i bilo koja druga podrazumeva usluge po internim hotelskim pravilima i ne mora biti identicna ni u okviru iste kategorije na istoj destinaciji.

-Dorucak, ako drugacije nije naznaceno u Programu , podrazumeva kontinentalni dorucak.

-Ukoliko je popunjenost kapaciteta u hotelima ispod 30%, moguce je da se umesto usluge samoposluživanja uslugu ishrane izvrši posluživanjem.

U smeštajnom objektu su identicni uslovi ishrane, bez obzira da li po Ugovoru putuju deca, starija lica ili lica sa posebnim potrebama. U slucaju da na licu mesta Putnik sa neposrednim pružaocem ishrane postigne drugaciji dogovor, Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za neadekvatno izvršenu usluge ishrane.

8.3. Prevoz: Ako drugacije nije posebno ugovoreno:

- Prevoz i transferi obavljaju se standardnim turistickim autobusima ili drugim sredstvima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga angažuje Organizator i primenjuju se propisi, principi i pravila odredenih od strane prevoznika (npr. prevoz u bilo kom prevoznom sredstvu ne podrazumeva numerisana sedišta, niti ukljucen obrok i pice tokom putovanja itd.). Putnik ima obavezu da prihvati svako ponudeno mesto u prevoznom sredstvu.

- Organizator ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turistickih autobusa koji ispunjavaju uslove predvidene propisima (mini bus, autobus ili double decker), kao i druga prevozna sredstva ako to okolnosti uslovljavaju,

- Za vreme vožnje u autobusima nisu u upotrebi toaleti, osim ukoliko to nije odobreno. Putnik je dužan da svu nastalu štetu svojom nepažnjom u prevoznom sredstvu nadoknadi na licu mesta.

- Putnik ima obavezu primerenog ponašanja u prevoznom sredstvu i poštovanje sobracajnih propisa i pravila o prevozu putnika, a u suprotnom Organizator ima pravo da ga ne primi na prevoz ili u prisustvu policije udalji iz prevoznog sredstva i dalji prevoz do odredišta nece biti obaveza Orgasnizatora. Ukoliko Putnik zbog udaljavanja iz prevoznog sredstva odustane od putovanja, primenjivace se skala otkaza iz tacke 12. Opštih uslova.

- Putni pravac, pauze, mesta i dužine njihovog trajanja odreduje vodic - vozac. Vodic-vozac ima pravo da, zbog nepredvidivih, neižbežnih ili bezbedosnosnih I slicnih okolnosti, promeni red vožnje, itinerer puta, ili redosled obilazaka lokalitata.

- Neuskladenost licnih podataka datih organizatoru sa podacima u pasošu Putnika (imena putnika i dr.) mogu imati za posledicu ispisivanje nove avionske karte, uz troškove ili cak proglašenje karte neregularnom za šta posledice snosi Putnik. Putnik je odgovoran za svoju avionsku kartu od trenutka kada mu se uruci na aerodromu ili u agenciji. Ne postoji mogucnost izdavanja duplikata avionske karte, kao ni bording karte. Putnik u celosti snosi posledice njihovog gubitka ili nestanka tokom putovanja.

- Avionske ili posebne prevozne karte važe samo na njima naznacenim datumima i vremenima.

- Prevoz Putnika vazdušnim, železnickim, morskim, recnim ili jezerskim prevoznim sredstvima obavlja se i direktna je odgovornost ovih prevoznika odredena u skladu sa propisima i obicajima kojima se regulišu pomenute vrste prevoza i van uticaja i odgvornosti su Organizatora.

9. PUTNE ISPRAVE, ZDRAVSTVENI I ZAKONSKI PROPISI:

 Svi uslovi objavljeni u Programu odnose se iskljucivo na državljane sa putnom ispravom R. Srbije. Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati putnike državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdravstvene i dr.) koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, vec je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da Putnik sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno. Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važecu putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 6 meseci od dana završetka putovanja i u roku dostaviti organizatoru ispravne i kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje vize, ukoliko istu pribavlja Organizator.

Službenik agencije Organizatora, niti Posrednika nije ovlašcen da utvrdjuje validnost putnih i drugih isprava i dokumenata. Kada Organizator posreduje u postupku podnošenja dokumentacije isti ne garantuje dobijanje vize, niti dobijanje vize u roku i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog i drugih dokumenta ili ako pogranicne vlasti ili imigracione službe ne odobre ulazak, tranzit ili dalji boravak Putniku. Ukoliko Putnik za vreme putovanja izgubi putne isprave ili mu budu ukradene, dužan je o svom trošku blagovremeno obezbediti nove i snositi sve eventualne štetne posledice po tom osnovu.

Putnik je dužan ugovoriti Posebne usluge vezano za njegovo zdravstveno stanje, kao npr.specificna ishrana, karakteristike smeštaja itd. zbog hronicne bolesti, alergije, invaliditeta i dr. jer u protivnom Organizator ne preuzima nikakvu posebnu obavezu, odgovornost ni štetu po tom osnovu. Za putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku odredenih dokumenata, obaveza je putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbedi odgovarajuce potvrde o tome i da u slucaju eventualnih posledica sam snosi odgovornost za štetu.

Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i dr. propise R. Srbije, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slucaju nemogucnosti nastavka putovanja, odnosno boravka i svega drugog, sve posledice i troškove snosi sam putnik.

Ukoliko se putovanje ne može realizovati zbog propusta putnika vezano za odredbe ove tacke, primenuju se odredbe tacke Opštih uslova.

10. PRTLJAG: Prevoz prtljaga do odredene težine koju odreduje avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga Putnik placa prema važecim cenama prevoznika. Transport specijalnog prtljaga od aerodroma do hotela i nazad je iskljuciva obaveza Putnika. Na svim aerodromima se primenjuju posebna bezbedonosna pravila u vezi sa rucnim prtljagom, te preporucujemo za više informacija da se putnik informiše na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu na telefon 011/ 209- 4444 ili web sajta: www.beg.aero . Štete i gubitak prtljaga na letovima Putnik je dužan da prijavi bez odlaganja na licu mesta nadležnoj

aerodromskoj službi za izgubljeni prtljag, jer avio kompanije po pravilu odbijaju naknadu ako nije popunjen i predat formular za prijavu štete. Kod prevoza autobusom putnik može poneti 2 komada prtljaga i predati ga ovlašcenom licu Organizatora. Deca do dve godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog ovlašcenom licu prevoznika, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja ili osiguranja a prema važecim medunarodnim i domacim propisima.Prenos prtljaga od mesta parkiranja do smeštajne jedinice je obaveza putniika (prevoz ce biti što je moguce bliže smeštajnom objektu). Za nestanak ili oštecenje prtljaga u transportu od parkinga do smeštajnog objekta, kao i za zaboravljene stvari u prevoznom sredstvu Organizator ne snosi odgovornost.

Osim kod namere i grube nepažnje Organizator nema nikakvu odgovornost za prtljag i predmete, koji se obicno ne nose sa sobom, izuzev kada je izricito preuzeo predmete na cuvanje. Zato se Putniku ne preporucuje, da na putovanje nosi vredne predmete a u suprotnom da iste preda uredno na cuvanje ili da ih nose sa sobom. Dužnost putnika je da vidljivo oznaci svoj prtljag sa licnim podacima, i da licne dokumenta, stvari i vrednosti ne ostavlja u parkiranom prevonom sredstvu, jer Organizator ne odgovara za njihov nestanak. Preporucuje se da se dokumeta, zlato, vredne stvari, tehnicki instrumenti i medikamenti nose iskljucivo u rucnom prtljagu.

Putnik ima obavezu da prijavi gubitak, oštecenja ili nestanak prtljaga u toku puta predstavniku Organizatora ili neposrednog izvršioca usluge.

11. PROMENA I OTKAZ UGOVORA OD STRANE ORGANIZATORA:

11.1. Pre pocetka putovanja: Organizator je dužan da Putnika obavesti o svakoj bitnoj promeni Programa na nacin na koji je zakljucen Ugovor, najkasnije u roku od 5 dana pre pocetka putovanja, a Putnik ima rok od 48 casova od dana prijema obaveštenja o promeni odgovoriti Organizatoru da li prihvata istu.

Prihvat nove ponude može se izvršiti i kroz izvršenu uplatu novougovorene cene. U slucaju prihvata nove ponude, Putnik ima pravo na srazmerno sniženje cene u slucaju da je nova ponuda niža od prvobitno ugovorene, odnosno ima obavezu uplatiti razliku u ceni izmedu prvobitne i nove ponude, ukolika je ponuda viša od prvobitno ugovorene. Ukoliko ne prihvati nijednu alternativu ponudenu od strane Organizatora, Putnik ima pravo na povracaj ukupno uplacene cene.

Organizator ima pravo raskinuti Ugovor u slucaju:

- nedovoljnog broja prijavljenih putnika, pod uslovom da je Putnika o tome obavestio najkasnije 5 dana pre pocetka turistickog putovanja i

- zbog nemogucnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, a koje bi da su postojale u vreme objavljivanja Programa bile

opravdan razlog Organizatoru da Program ne objavljuje i Ugovor ne zakljucuje,

uz obavezu da Putniku izvrši povracaj uplacenih sredstava najkasnije u roku od 15 dana od dana otkaza.

Ukoliko u Programu nije posebno navedeno, da bi se putovanje realizovalo, najmanji broj prijavljenih putnika treba da bude: za putovanje autobusom 30

putnika, za putovanje na redovnim avio linijama u Evropi 20 putnika, za putovanje na interkontinentalnim avio linijama 15 putnika, za putovanje na posebno

ugovorenim avio-carter linijama, vozovima, hidrogliserima i dr.najmanje 80% popunjenosti kapaciteta po svakom prevoznom sredstvu.

U slucaju prihvatanja novog ugovora Putnik se odrice bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru po osnovu prvobitno zakljucenog Ugovora.

11.2. Za vreme putovanja: Organizator za vreme putovanja, o cemu je dužan bez odlaganja na najpogodniji nacin obavestiti Putnika, zadržava pravo promene dana ili sata putovanja, kao i pravo promene maršute putovanja i neophodne izmene Programa ukoliko se promene uslovi za putovanje (promenjen red letenja, prinudno sletanje, kvar prevoznog sredstva, gužva na granicama ili u saobracaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvidenog za obilazak, promene u viznom režimu, bezbedonosna situacija, elementarne nepogode ili druge vanredne i objektivne okolnosti i više sile) bez obaveze isplate štete ili bilo kakve druge naknade putniku. U navedenim slucajevima Organizator sam snosi eventualne dodatne troškove izmene Programa. Organizator se oslobada ispunjenja Ugovora onda, ako Putnik ometa sprovodjenje putovanja usled grubog i nedolicnog ponašanja, bez obzira na izrecenu opomenu. U tom slucaju putnik ima obavezu da organizatoru nadoknati pricinjenu eventualnu štetu. U slucaju nastupanja vanrednih okolnisti za vreme putovanja koje se unapred nisu mogle predvideti, a koji se mogu podvesti pod višu silu (teroristickih napada, vanrednog stanja, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl.), obe ugovorne strane imaju pravo raskinuti Ugovor, pri cemu Organizator ima pravo na stvarne odnosno ucinjene troškove i obavezu placanja polovine prevoznih troškova povratka Putnika.

Organizator ne preuzima nikakvu odgvornost ako Putnik odbije ponudeni povratak obezbedenim prevoznim sredstvom,

12. OTKAZ UGOVORA OD STRANE PUTNIKA:

12.1. Pre pocetka putovanja: Putnik ima pravo da odustane od putovanja, o cemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora na nacin kako je zakljucen Ugovor.

Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obracun naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno po skali otkaza u odnosu na

ukupnu cenu putovanja, ako Programom nije drugacije odredeno i to:

5% ako se putovanje otkaže do 45 dan pre pocetka putovanja,

10 % ako se putovanje otkaže od 44 do 30 dana pre pocetka putovanja,

20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre pocetka putovanja ,

40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre pocetka putovanja,

80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre pocetka putovanja,

5

90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre pocetka putovanja,

100 % ako se otkaže 5 do 0 dana pre pocetka putovanja ili u toku putovanja.

Izuzetno od napred navedenog, primenivace se sledaca skala otkaza i to:

a. kod brodskih krstarenja-

5% a najmanje 60,00 eur do 91 dana pre pocetka putovanja,

15% od 90 do 45 dana pre pocetka putovanja,

30% od 44 do 29 dana pre pocetka putovanja,

50%od 28 do 15 dana pre pocetka putovanja,

80% od 14 do 7 dana pre pocetka putovanja,

95% od 6 do 3. dana pre pocetka putovanja,

100% na dan putovanja, nedolaska ili odustanka u toku puta

b. za rekreativni odmor za predškolski uzrast, nastava u prirodi, dacke i studenske ekskurzije ako se otkazuje kompletan ugovor:

5% ako se putovanje otkaže do 120 dana pre pocetka putovanja,

20 % ako se otkaže od 119 do 90 dana pre pocetka putovanja ,

50 % ako se otkaže 0d 89 do 60 dana pre pocetka putovanja,

80 % ako se otkaže od 59 do 45 dana pre pocetka putovanja,

100 % ako se otkaže od 44 do pre pocetka ili u toku putovanja.

Promena ugovorenog mesta, datuma putovanja, prevoznog sredstva, smeštajnog objekta, smeštajne jedinice, nedobijanje vize, neplacanje ugovorene cene I sl., smatra se odustajanjem putnika od putovanja. Putnik je u obavezi Organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno ucinjene troškove (troškove prevoza, smeštaja, organizacije putovanja i sl.), ukoliko je do

otkaza došlo zbog:

- iznenadne bolesti putnika, bracnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, smrti putnika, bracnog druga, deteta, roditelja, brata ili sestre putnika, usvojenika i usvojioca, - poziva za vojnu vežbu putnika ili elementarne nepogode ili vanrednog stanja zvanicno proglašenih od nadležnog organa zemlje putovanja.

Za navedene slucajeve Putnik je obavezan dostaviti Organizatoru dokaz kojim se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja po osnovu privremene sprecenosti za rad ( potvrdu izabranog lekara iz oblasti opšte medicine, odnosno otpusnu listu stacionarne zdravstvene ustanove kojom se izricito potvrduje iznenadna bolest i nemogucnost putovanja), odnosno umrlicu, odnosno poziv za vojnu vežbu. Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja Putnika slucajevi lokalnih teroristickih napada, eksplozija, zaraze, epidemije i druge bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje

nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa domicilne ili zemlje putovanja. Iznenadna bolest podrazumeva od strane ovlašcenog lekara utvrdeno iznenadno i neocekivano oboljenje, odnosno infektivnu bolest ili organski poremecaj, koji nastane posle zakljucenja ugovora o putovanju i nije u vezi sa, niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lecenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogucava pocetak -korišcenje ugovorenog putovanja. Organizator, u slucaju da Putnik obezbedi odgovarajucu zamenu ili pak zamenu izvrši sam Organizator, dužan je putniku izvršiti povracaj uplacenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i ucinjenih troškova.

U slucaju odustanka od putovanja koje je pokriveno polisom osiguranja, putnik svoje pravo ostvaruje direktno od osiguravaca.

Kod odustanka od Ugovora, putniku se ne vraca iznos placen Organizatoru za posredovanju u dobijanju viza, kao i placenih zakonskih i drugih obaveza.

12.2. Nakon otpocinjanja putovanja: Ukoliko zbog otkaza putovanja Putnik svojom krivicom ne iskoristi neke od ugovorenih usluga, Organizator ce pokušati da od davaoca usluga dobije naknadu na ime neiskorišcenih usluga. Ukoliko mu davalac usluga ne vrati novac, Putnik nema pravo na povracaj odgovarajuceg dela cene neiskorišcenog putovanja. Ukoliko je u pitanju beznacajna usluga ili vrednost, Organizator se oslobada ove obaveze. Ako se krivicom Organizatora ne obavlja znatan deo usluga koji su utvrdjeni Ugovorom, Organizator je dužan da sprovede odredjene preventivne mere kako bi se

moglo nastaviti putovanje ili da ponudi Putniku druge odgovarajuce usluge do okoncanja turistickog putovanja bez dodatnih troškova za Putnika, sve u skladu sa tackom 14 ovih Optih uslova, ne dirajuci ostala zakonska prava Putnika

13. OSIGURANJE I GARANCIJA PUTOVANJA: U cenu putovanja nije ukljuceno putno osiguranje. Organizator savetuje zakljucenje osiguranja za otkaz putovanja, osiguranje putne odgovornosti, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator I Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zakljucuje samo izmedu Putnika i osiguravajuce kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upucuju. Treba da procitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zakljucivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrduje da mu je informisan i upucen na obezbedenje paketa putnog osiguranja. Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporucuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranicne vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti znacajne troškove eventualnog lecenja. Prema Zakonu o turizmu Organizator ima sledece garancije putovanja i to:

A.- Za troškove nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu usled insolventnosti. U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja 300.000 evra usled insolventnosti i za slučaj naknde štete.

Organizatora:

1- polisu osiguranja br.30000011171, osiguravajuce kompanije „MILENIJUM OSIGURANJE A.D.O..” Bulevar Mihajla Pupina 10L, Beograd  (Putnik zatecen na putovanju treba na najbrži nacin da kontaktiraju osiguravaca”, na tel. br. +381 11 7152329 ili e.mail:  mios@milenijum-osiguranje.rs ) Putnik je obavezan da dostavi osiguravacu ili banci i Organizatoru broj ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta,  imena putnika, adresu ili broj telefona, faxa ili e.mail preko kojih se može kontaktirati u mestu trenutnog boravka.)

B.- Za naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimicnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza

Organizatora, u skladu sa Opštim uslovima i Programom putovanja i to:

1. polisu osiguranja br.30000011171, osiguravajuce kompanije „MILENIJUM OSIGURANJE A.D.O.”, Bulevar Mihajla Pupina 10L, Beograd,( Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudse presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošackog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima  Potpisivanjem Ugovora Putnik potvrdjuje da su mu uruceni opšti uslovi osiguranja i-ili garancija i da iste u celosti prihvata.

14. POMOC, PRIGOVOR, TUŽBA I REŠAVANJE SPOROVA: Putnik je obavezan bez odlaganja na licu mesta opravdani prigovor saopštiti lokalnom predstavniku Organizatora, a ako ovaj nije dostupan, neposrednom pružaocu usluge (npr. prevozniku, hotelijeru i dr.), ili ako ta lica nisu navedena u putnim dokumetima direktno Organizatoru.

Za pomoc, hitne i druge slucajeve, kao i reklamacije Putnik može kontaktirati Organizatora preko tel. broja +381 (0)11 361 36 81, +381 (0)11/2687-051; faksa +381 (0) 11/2687-051, radnim danima od 09.00 do 17.00 h, subotom od 09.00 do 14.00 h po srednjeevropskom vremenu ili preko e-maila: i.p.nnki@eunet.rs. Za hitne i slicne postupke potrebno je da Putnik navede broj ugovora, mesto putovanja, naziv smeštajnog objekta, imena putnika, adresu ili broj telefona i dr. preko kojih se može kontaktirati. Putnik je u obavezi da dobronamerno saradjuje i strpljivo saceka vremenski okvir od 24-48 h da se opravdani prigovor na licu mesta otkloni (npr. Kvar frižidera, nestanak struje ili vode, loše ocišccen apartman i dr.nedostaci) i prihvati ponudeno rešenje koje odgovara ugovorenoj usluzi. Ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mesta, Putnik sa predstavnikom organizatora ili neposrednim izvršiocem usluga (smetaja, prevoza i drugih usluga iz Programa) o tome sastavlja pisanu potvrdu u dva primerka koju obe strane sacinjavaju i potpisuju. Putnik zadržava jedan primerak ove potvrde.

Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mesta, Putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom cinjenica da je nastavio korišcenje adekavtnog altermativnog rešenja smatra se da je  Program u celosti izvršen.

Lokalni predstavnici nemaju pravo da priznaju bilo kakve zahteve za naknadu, vec iskljucivo Organizator.

Putnik ne može da zahteva srazmerno sniženje cene, raskid Ugovora i naknadu štete ako nesavesno i na propisani nacin propusti da na licu mesta, bez odlaganja i blagovremeno obavesti ovlašcenog predstavika i Organizatora o nedostacima izmedu pruženih i ugovorenih usluga. Ukoliko nedostaci nisu otklonjeni na licu mesta, Putnik je obavezan u roku od osam dana od dana završetka putovanja, odnosno u roku od trideset dana od dana utvrdivanja nedostataka, iskljucivo Organizatoru, dostavi osnovan i dokumentovan prigovor (pisani prigovor na licu mesta, racune o placenim

troškovima, zahtev po vrstama neizvršenih usluga cinjenicno konkretizovan i kvantifikovan u odnosu na svakog putnika ponaosob, svedoke i druge dokaze) I zahtevati povracaj razlike u ceni izmedu ugovorenih i neizvršenih odnosno delimicno izvršenih usluga. Svaki putnik potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora ili lica sa urednim punomocjem za zastupanje, prigovor podnos i pojedinacno, jer organizator nece razmatrati grupne prigovore.

Pritužbe i druge postupke Putnik je obavezan dostaviti u pisanoj formi isključivo na adresu Organizatora Admirala Geprata 1a,11000Beograd. Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore po ucinjenoj reklamaciji Putnika, a kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja na licu mesta. Organizator je dužan u roku od 15 dana dostaviti putniku pisani odgovor i isplatiti razliku u ceni, sve od dana prijema urednog prigovora. Ukoliko prigovor nije kompletan i isti treba urediti, organizator ce dostaviti putniku odgovor da istu u ostavljenom roku uredi pod pretnjom propuštanja.

Organizator ce u skladu sa dobrim poslovnim obicajima u zakonskom roku odgovoriti putniku i po reklamacijama koje su neblagovremene, neosnovane ili neuredne.

Sniženje cene po reklamaciji putnika može dostici samo iznos reklamiranog a neizvršenog dela usluge, ne može obuhvatiti vec iskoriscene usluge, niti

dostici iznos celokupne ugovorene cene. Visina naknade, koja se isplacuje po osnovanom i blagovremenom prigovoru, srazmerna je stepenu neizvršene,

odnosno delimicno izvršene usluge. Ukoliko Putnik prihvati isplatu naknade na ime srazmernog sniženja cene, ili koji drugi vid naknade, podrazumeva se da

je saglasan sa predlogom organizatora za mirno rešenje spora, te se na taj nacin odrekao svih daljih potraživanja prema Organizatoru u vezi spornog

odnosa, bez obzira na cinjenicu da li je o tome potpisao pismenu potvrdu o izvršenoj refundaciji sa klauzulom o konacnom razrešenju medjusobnih spornih

odnosa. Smatrace se da je povracaj razlike u ceni putniku izvršen i postignut dogovor sa putnikom u skladu sa zakonom, ovim Opštim uslovima i opštim

uslovima YUTE, kada je Organizator putniku ponudio realnu razliku u ceni za neadekvatno pružene usluge, u skladu sa cenovnikom neposrednog pružaoca

usluga koji je važio na dan zakljucenja ugovora o putovanju, i drugim raspoloživim dokazima, te da je organizator postupio u skladu sa pozitivnim propisima.

Organizator ne snosi odgvornost za propuste, odnosno za štetu nanetu Putniku od strane neposrednih pružaoca usluga koji odgovaraju saglasno propisima

koji se na njih odnose, ako se ponašao kao pažljiv Organizator pri izboru lica koja su te usluge izvršila.

Svaki zahtev Putnika za iniciranje postupka pred drugim licima pre isteka roka za rešavanje prigovora smatrace se preuranjenim kao i obaveštavanje javnih

glasila i medija povredom Ugovora.

 

15. PROGRAM PUTOVANJA PO ZAHTEVU PUTNIKA I POJEDINACNE USLUGE:

15.1. Program putovanja po zahtevu Putnika: Individualno putovanje (dalje: Program po zahtevu) Putnika jeste kombinacija dve ili više usluga, koji se ne

nalazi u ponudi Organizatora, odnosno koji Organizator nije prethodno objavio, vec ga je sacinio po zahtevu Putnika.

Na Program po zahtevu analogno se primenjuju odredbe prethodnih tacaka ovih Opštih uslova, ako ovom tackom nije drugacije regulisano.

Ukoliko je po zahtevu Putnika kombinovano i ugovoreno vise pojedinacnih usluga iz ponude Organizatora (npr. let i kruzna tura itd.), naknada za storno se

obracunava po pojedinacnoj usluzi i na kraju se sabira.

7

Putnik ima pravo da odustane od Ugovora, o cemu je dužan pismeno izvestiti Organizatora. Datum pismenog otkaza Ugovora predstavlja osnov za obracun

naknade koja pripada Organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cenu zahtevanog putovanja, ako Programom nije drugacije odredeno i to:

5% ako se putovanje otkaže do 60 dana pre pocetka putovanja (blagovremeni otkaz)

15 % ako se putovanje otkaže od 60 do 30 dana pre pocetka putovanja,

20 % ako se otkaže 29 do 20 dana pre pocetka putovanja ,

40 % ako se otkaže 19 do 15 dana pre pocetka putovanja,

80 % ako se otkaže 14 do 10 dana pre pocetka putovanja,

90 % ako se otkaže 9 do 6 dana pre pocetka putovanja,

100 % ako se otkaže 5 dana pre pocetka putovanja ili u toku putovanja.

15.2. Pojedinacne usluge i „Rezervacije na upit“: Ukoliko Putnik rezerviše ili ugovori samo jednu uslugu, Organizator nastupa samo kao posrednik tudje

usluge (dalje: Posrednik usluge).

Za individualne i »rezervacije na upit« Putnik polaže na ime troškova rezervacije depozit koji ne može biti manji od 50 EUR u dinarskoj protivvrednosti po

prodajnom kusru banke Organizatora na dan uplate. Ukoliko rezervacija bude prihvacena od strane Putnika, depozit se uracunava u cenu usluge. Ukoliko

rezervaciju Organizator ne potvdi u ugovorenom roku, depozit se u celosti vraca Putniku. Ako Putnik ne prihvati ponudenu ili potvrdenu rezervaciju, a koja je

u celosti u skladu sa zahtevima putnika, iznos depozita zadržava Organizator u celosti.

Organizator, osim zbog svoje grube nepažnje i nemara, ne odgovara za nedostatke, materijalna i telesna oštecenja kod individualnih turistickih usluga po

zahtevu putnika, za koje je on samo posrednik izmedu Putnika i neposrednih pružaoca usluga (npr. pojedinacna usluga smeštaja, prevoza, ulaznice za

sportske manifestacije, izlete, rent-a car i dr.). Dobijanjem dokaza o ugovorenoj pojedinacnoj usluzi stupaju na snagu ugovorni odnosi iskljucivo izmedju

Putnika i svakog pojedinacnog pružaoca usluge.

Kod pojedinacnih turistickih usluga primenuje se sledeca skala otakza, ako drugacije nije ugovreno:

a. za hotelski smeštaj:

do 30 dana pre pocetka putovanja 10%

od 29. do 22 dana pre pocetka putovanja 15%

od 21. do 8 dana pre pocetka putovanja 25%

od 7 dana pre pocetka putovanja 50%

od 6 dana do i nakon pocetka korišcenja 100% od cene

b. za zakup apartmana po jedinici:

do 45 dana pre pocetka putovanja 20%

od 44. do 30. dana pre pocetka putovanja 50%

od 29. dana pre pocetka putovanja 70% i

od 15 dana do i nakon pocetka korišcenja 100%, .

c. kod zakupa kamp vozila i motora:

do 31 dana pre pocetka putovanja 20%

od 30. do 22. dana pre pocetka putovanja 30%

od 21. do 8. dana pre pocetka putovanja 50%

od 7. do 3. dana pre pocetka putovanja 65%

od 2. dana pre pocetka putovanja ili kod nepojavljivanja 80%

d. Iznajmljivanje Rent a car vozila: Putnik prihvata u celosti Opšte uslove iznajmljivanja vozila koji se nalaze na poledini tipskog Ugovora o iznajmljivanju

vozila.

Ako ugovorom o najmu vozila nije drugacije predvideno važe sledeca pravila:

Rezervacije i potvrde važe samo za rezervisanu kategoriju vozila, nikad za odredeni model. Agencije zadržavaju pravo da klijentima daju na raspolaganje isto

ili skuplje vozilo nego što je rezervisano, što nikako ne može da bude razlog za postavljanje zahteva za nadoknadu štete npr. zbog povecane potrošnje

goriva. Naplata iznajmljivanja vozila se vrši po završenoj usluzi.

Po pravilu je potrebno da se na licu mesta rezervišu sredstva, odnosno ostavi sigurnosni depozit. U slucaju saobracajne nezgode, oštecenja ili krade

iznajmljenog vozila zadržava se sigurnosni depozit kao participacija.

U sledecim slucajevima odgovornost Putnika je iskljuciva i to za: štete koje nastanu usled nepoštovanja uslova iznajmljivanja; grubi nehat ili alkoholisanost pri

vožnji; oštecenja na karteru ulja ili na donjem postroju vozila; prouzrokovani troškovi za hotel, telefon ili odvoženje;gubitak ili oštecenje kljuceva;troškovi za

privatne stvari, koje su oštecene u saobracajnoj nezgod ili ukradene iz vozila;potpuno oštecenje pneumatika. U slucaju štete na vozilu na licu mesta Putnik je

dužan: odmah obavestiti policiju i saciniti policijski zapisnik o nezgodi i šteti i odmah obavestiti agenciju za rent a car. Agencija i osiguravajuca kuca ne mogu

priznati niti delmicnu, niti totalnu štetu na vozilu ukoliko je ovlašceni vozac vozio pod dejstvom alkohola, droge i sl. Polisa obezbeduje Putnika, kao i drugog

ovlašcenog vozaca u saglasnosti sa odredbama opštih uslova osiguranja i Ugovora o najmu. Obavezna polisa osiguranja po zakonu porkiva samo povredu i/ili

smrt lica (putnika) i štetu nanešenu trecem licu i njegovoj imovini. Sledeca dokumenta su neophodna radi prihvatanja štete i povracaja participacije:policijski

zapisnik i zapisnik o šteti; kopiju ugovora o iznajmljivanju;dokaz o uplati depozita ( račun agencije za rent a car ili izvod sa kreditne kartice);original ključevi i

saobraćajna dozvola vozila.

Taksa za aerodromske usluge za najam vozila koji je zapocet na aerodromu se placa u visini od 10% iznosa vrednosti Ugovora o najmu. Taksa za

preuzimanje ili isporuku vozila van lokacije agencije u zemlji, kao i u inostranstvi placa se posebna taksa.Iznajmljneim vozilom Putnik može putovati u

inostranstvo po specijalnim uslovima i posebnu saglasnot agencije.

Troškove utrošenog goriva za vozilo u periodu najma placa Putnik. Sedišta za decu, lanci za sneg i dr. na zahtev Putnika mogu biti obezbedeni uz dodatnu

nadoknadu.

8

Putnik potvrduje da ce njegovi licni podaci uneti u ugovor o najmu vozila verodostojni i da je saglasan se mogu preneti trecim licima radi utvrdjivanja njegovog

identiteta i finansijskog kredibiliteta.

e. ostale individualne usluge: Rezervisane pojedine usluge kao na primer ulaznice za koncerte, operu, pozorište, balove, karte / markice za prevoz (npr

metro, voz, autobus), karte za trajekt, skipas, razgledanja, ulaznice za muzeje i pojedinacni transferi i dr. prilikom eventualnog otkaza Putniku se

obracunavaju troškovi u visini cene ugvorene svake pojedinacne usluge.

Kod ugovorene pojedinacne usluge prevoza u slucaju blagovremenog storniranja treba vratiti vec primljene karte za linijske letove, železnicke karte ili tikete

za trajekte, jer se u suprotnom moraju zaracunati pune cene.

U slucaju da je Putnik za odmor rezervisao stan, Organizator upozorava na mogucnost da mu zakupodavac pri predaji stana za odmor može tražiti

odgovarajucu kauciju za sporedne trošove i eventualno nastalu štetu.

16. ZAŠTITA LICNIH PODATAKA PUTNIKA: Licni podaci putnika, koje isti daje dobrovoljno, predstavljaju poslovnu tajnu Organizatora. Putnik je saglasan

da licne podatke Organizator može koristiti za realizaciju ugovorenog programa putovanja, pri cemu se ne mogu saopštavati adrese, mesto, vreme i cena

putovanja i imena saputnika drugim licima, osim licima odredenim posebnim propisima.

17. OBAVEZNOST PRIMENE: Organizator može Pogramom ili Posebnim uslovima putovanja predvideti drugacije odredbe u odnosu na ove Opšte uslove, zbog posebnih uslova i pravila neposrednim pružaoci usluga, kao i za putovanja sa posebnim sadržajima (povodom održavanja sportskih, kongresnih i slicnih medunarodnih manifestacija i posebnim vidovima turizma – djački, lov i ribolov, ekstremni sportovi i dr.) i koji cine sastavni deo takvih Ugovora.

Neefikasnost pojedinih odredbi Ugovora nema za posledicu neefikasnost citavog Ugovora o putovanju, što važi i za ove Opšte uslove.

U slucaju međusobnih sporova zakonom predvidene stvarne nadležnosti redovnog suda Putnik i Organizator ugovaraju mesnu nadležnost suda prema sedištu Organizatora, uz primenu ovih Opštih uslova, kao i propisa R. Srbije.

Ovi Opšti uslovi važe od 25.02.2019.god. kojim danom prestaju da važe opšti uslovi predhodno objavljeni.