Cookies help us provide better user experience. By using our website, you agree to the use of cookies.

UKRAJINA

2017-10-19 0 comments

 

Kao i svi ruski manastiri i Počajevska lavra je raskošna. Unutra je sve pod konac, sređeno i čisto. Počajevska lavra osnovana je 1240. godine. Te godine su Mongoli okupirali Rusiju. Kijevsko-Pečerski monasi, pritisnuti mongolskim jarmom, dolaze u Počajev. Tada im se ukazala Bogorodica u vidu plamenog grma i svojom desnom nogom stala na kamen, iz kojeg je potekla voda. Otisak stopala na kamenu i danas se čuva u Uspenjskoj crkvi. Na tom mestu, monasi su prvo podigli drvenu crkvu, koja će biti preteča potonjeg manastira. Ovu oblast monasi su nazvali Počajev, po reci Počajni, koja je jedna od pritoka Dnjepra.

Godine 1597., manastir dobija na poklon čudotvornu ikonu Majke Božije. Ikona je dar Ane Gojske, lokalne veleposednice. Ana Gojska je ovu svetinju dobila od grčkog mitropolita Neofita, 1559. godine. Nakon što je ikona iscelila njenog, od rođenja slepog, brata Filipa, odlučila je da je daruje manastiru. Ikona se danas nalazi visoko u oltaru i svako jutro se spušta među hodočasnike na celivanje.

POČAJEVSKA LAVRA

14.02.-18.02.2017

 1. Dan – 14.02.2018.

           Polazak u 19:00 časova sa parkinga u Skerlićevoj ulici u Beogradu (ispod Narodne biblioteke i hrama Sv. Save). Noćna vožnja autoputem kroz Mađarsku do granice sa Ukrajinom. Nastavak vožnje do Počajeva.

 1. Dan – 15.02.2018.

Počajevska lavra. Dolazak u Sveto-Uspenjsku Počajevsku lavru u popodnevnim časovima. Počajevska lavra osnovana je 1240. godine. Te godine, monasima se ukazala Bogorodica u vidu plamenog grma i svojom desnom nogom stala na kamen, iz kojeg je potekla voda. Otisak stopala na kamenu i danas se čuva u Uspenjskoj crkvi. Godine 1597, manastir dobija na poklon čudotvornu ikonu Majke Božije. Ikona je dar Ane Gojske, lokalne veleposednice. Ana Gojska je ovu svetinju dobila od grčkog mitropolita Neofita, 1559. godine. Nakon što je ikona iscelila njenog, od rođenja slepog, brata Filipa, odlučila je da je daruje manastiru. Ikona se danas nalazi visoko u oltaru i svako jutro se spušta među hodočasnike na celivanje. U lavri se čuvaju mošti dvojice svetitelja, Sv. Jova i Amfilohija Počajevskog. Amfilohije Počajevski se upokojio sedamdesetih godina prošlog veka. Važio je za velikog čudotvorca i iscelitelja. Sv. Jov je bio iguman Počajevske lavre. Upokojio se 1651. godine, u stotoj godini života. U crkvi Sv. Jova nalazi se pećina gde se ovaj svetitelj podvizavao. Liturgija i trpeza. Noćenje.

 

 1. Dan – 16.02.2018.

Počajevska lavra. Prisustvo liturgiji u Uspenjskoj crkvi i pešteri Sv. Jova Počajevskog. Obilazak manastira i peštere Sv. Jova Počajevskog. Odlazak do 3 km udaljenog Sveto-Duhovskog skita. Po predanju, skit je osnovan davne 1220. godine. U skitu se nalazi ikona Sv. Serafima Sarovskog, sa delićima njegovih moštiju i verige Sv. Nikite. U zavisnosti od raspoloživog vremena, moguć odlazak do 25 km udaljenog grada Kremenec i poseta Bogojavljenskom manastiru. Slobodno vreme u Počajevu. Liturgija i trpeza. Noćenje.

 1. Dan – 17.02.2018.

           Nakon liturgije i trpeze, slobodno vreme u Počajevu. Polazak za Beograd    u 13:00 časova.

 1.  Dan – 18.02.2018.

             Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima. Kraj usluge.

 

CENA ARANŽMANA (min. 18 putnika):

130 EUR  

CENA ARANŽMANA (min. 30 putnika) :

100 EUR 

Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Bance Intese na dan uplate

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz autobusom na relaciji Beograd-Ukrajina-Beograd
 • 2  noćenja u Počajevu
 • Vodiča tokom putovanja
 • Osiguranje putnika tokom celog putovanja
 • Troškove puta

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Ishranu tokom putovanja
 • Individualne troškove

 

Uslovi plaćanja:

 • U dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banca Intese na dan uplate, čekovima građana u pet jednakih mesečnih rata

 

Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

POSEBNE NAPOMENE:

•  Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. 

•  Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

•  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

•  Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

 •  Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.

•  Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

•  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)

• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)

•  Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

•  Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.

•  Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

•  Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

•  Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.

•   Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. 

•   Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

•   Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Turističke agencije „NNK International“, licenca br. OTP 101/2016 usklađeni sa Zakonom o turizmu